Küsi pakkumist

Platon OÜ kolimisteenuse tingimused ja privaatsuspoliitika

 

Antud kokkulepe sätestab ära kolimisfirma, kui teenusepakkuja, kelleks on Platon OÜ ja teenuse ostja, kui iga Platon OÜ-ga  lepinguga seotud kliendi (edaspidi pooled), õigused, kohustused ja vastutuse. Antud tingimused on vastavalt eelnevale kirjalikule kokkuleppele läbiräägitavad ja muudetavad. Punktides 8, 9, 10 ja 11 piirab või väldib teenusepakkuja enda vastutust mistahes kahjude ees. Teenusepakkuja soovitab siinkohal sõlmida lisakindlustusleping, et tagada kolitavate asjade või valduste turvalisus. Kliendi soovil on teenusepakkuja valmis eelpool mainitud kindlustust pakkuma kolimisteenuse lisana, vastava tasu eest.

 

 1. Hinnapakkumine 
 2. Teenusepakkuja hinnapakkumine ei sisalda kindlustustasu, tollimakse ega sadama kulusid, kui ei ole öeldud teisiti.
 3. Hinnapakkumise tingimused on märgitud hinnapakkumisel eraldi ridadena.
 4. Tunnipõhise hinnapakkumise korral algab ajaarvestus siis, kui kolimismeeskond alustab oma teekonda mistahes punktist kliendi juurde ja lõppeb siis kui kolimismeeskond jõuab kas järgmise kliendi või Platon OÜ juriidilisele aadressile.
 5. Käesolevaga nõustub klient tasuma igasuguste lisatasude eest, mis ilmnevad kolimise käigus ja mille teke ei ole teenusepakkuja vastutusel.
 6. Hinnapakkumises mittesisalduvad tööd
 7. Kui ei ole eelnevalt kokku lepitud teisiti, ei teosta teenusepakkuja järgmisi töid:

 

2.1.1 Tehnikaseadmete elektrivõrgust lahtiühendamine, tehnikaseadmete elektrivõrku ühendamine,      santehnilised tööd, elektritööd. 2.1.2 Põrandakatete või põrandakattematerjalide eemaldamine või paigaldamine. 2.1.3 Asjade kolimine keldrist või pööningult, kui ligipääs antud kohtadele pole turvaline või hõlpsalt läbitav. 2.1.4 Punktis 4 toodud asjade kolimine või ladustamine. 2.1.5 Aiamööbli lahtivõtmine ja kokkupanemine, kaasa arvatud aiatööriistade lahtivõtmine ja kokkupanek.

 

 

3.2.1 Sõlmida kindlustusleping adekvaatse kindlustuspakkujaga katmaks võimalikke kolitavatele asjadele või valdustele tekkivaid kahjusid, kui ei ole eelnevalt sõlmitud kindlustuslepingut Platon OÜ-ga. 3.2.2 Hankida kõik vajalikud load, dokumendid, litsentsid vms, et kolimine saaks toimuda takistusteta ja sujuvalt. 3.2.3 Parkimistasude maksmine vastavalt kolimise käigus tekkinud ja kliendile esitatud parkimiskuludele. 3.2.4 Olla isiklikult kohal või tagada endapoolse esindaja kohalolu nii peale- kui mahalaadimisel, kui ei ole eelnevalt kirjalikul teel kokku lepitud teisiti. 3.2.5 Allkirjastada teenusepakkuja poolt kliendile esitatavad kolimisnimekirjad, tööde üleandmis- ja vastuvõtuaktid ja muud kolimisega seotud dokumendid juhul, kui nendes dokumentides ei teki vastuolusid eelnevate kokkulepetega või kliendi omatava informatsiooniga. 3.2.6 Tagada see, et kolijad ei pakiks ega laadiks peale asju, mida ei ole vaja kolida, ega jätaks maha asju, mida on vaja kolida. 3.2.8 Kolimiseks ette valmistada kõik elektroonilised seadmed. 3.2.9 Tühjendama kõik kolitavad kapid ja külmikud, kaasa arvatud sulatama ja kuivatama külmiku, kui ei ole eelnevalt kokku lepitud teisiti. 3.2.10 Edastada teenusepakkujale korrektsed kolimisega seotud aadressid ja kontaktandmed. 3.2.11 Tagada ligipääsud kolimismeeskonnale (k.a kolimisauto) nii peale- kui mahalaadimise aadressidel. Juhul kui vahemaa kolimisautost siht- või lähtekoha välisukseni on pikem kui 25 meetrit, on teenusepakkujal õigus nõuda kliendilt iga konkreetset kolimist teostava kolija eest 3 € (eurot) koos käibemaksuga 20% tunnis kõrgemat tunnitariifi.

 

3.2.2 Hankida kõik vajalikud load, dokumendid, litsentsid vms, et kolimine saaks toimuda takistusteta ja sujuvalt. 3.2.3 Parkimistasude maksmine vastavalt kolimise käigus tekkinud ja kliendile esitatud parkimiskuludele. 3.2.4 Olla isiklikult kohal või tagada endapoolse esindaja kohalolu nii peale- kui mahalaadimisel, kui ei ole eelnevalt kirjalikul teel kokku lepitud teisiti. 3.2.5 Allkirjastada teenusepakkuja poolt kliendile esitatavad kolimisnimekirjad, tööde üleandmis- ja vastuvõtuaktid ja muud kolimisega seotud dokumendid juhul, kui nendes dokumentides ei teki vastuolusid eelnevate kokkulepetega või kliendi omatava informatsiooniga. 3.2.6 Tagada see, et kolijad ei pakiks ega laadiks peale asju, mida ei ole vaja kolida, ega jätaks maha asju, mida on vaja kolida. 3.2.8 Kolimiseks ette valmistada kõik elektroonilised seadmed. 3.2.9 Tühjendama kõik kolitavad kapid ja külmikud, kaasa arvatud sulatama ja kuivatama külmiku, kui ei ole eelnevalt kokku lepitud teisiti. 3.2.10 Edastada teenusepakkujale korrektsed kolimisega seotud aadressid ja kontaktandmed. 3.2.11 Tagada ligipääsud kolimismeeskonnale (k.a kolimisauto) nii peale- kui mahalaadimise aadressidel. Juhul kui vahemaa kolimisautost siht- või lähtekoha välisukseni on pikem kui 25 meetrit, on teenusepakkujal õigus nõuda kliendilt iga konkreetset kolimist teostava kolija eest 3 € (eurot) koos käibemaksuga 20% tunnis kõrgemat tunnitariifi.

 

 

4.1.1 Tooted või esemed, mis võivad kujutada ohtu tervisele või on tuleohtlikud. 4.1.2 Keelatud ained, nagu narkootikumid või psühhotroopsed ained ja Eesti Vabariigis keelatud ravimid, varastatud asjad, pornograafilised teosed, plahvatusohtlikud materjalid, tulirelvad, laskemoon. 4.1.3 Juveelid, käekellad, vääriskivid ja –metallid, sularaha, võlakirjad, postmargid, väärismündid ning muud taolised kollektsioneeritavad esemed. 4.1.4 Närilisi ja putukaid ligitõmbavad tooted, kaasa arvatud kõik toiduained. 4.1.5 Pooled teavitavad teineteist koheselt, kui peaks esile kerkima informatsioon, et mõni kolitav ese või toode peaks kuuluma punktides 4.1.1, 4.1.2 või 4.1.3 hulka. 4.1.5 Asjad või tooted, mis vajavad kindlaid keskkonnatingimusi. 4.1.6 Loomad, linnud, kalad, roomajad ning taimed. 4.1.7 Asjad või tooted, mis vajavad käitlemiseks erilist valitusepoolset luba.

 

 

5.1 Selle kokkuleppe kohaselt kinnitab klient, et kolitavad / ladustatavad asjad kuuluvad temale või isikule, kes on andnud kliendile volituse ennast selles partnerlussuhtes esindada.

 

 

6.1 Broneeritud kolimise tühistamisel on teenusepakkujal õigus esitada kliendile tühistamisest tulenev kahjuhüvitise nõue, mis on määratletud vastavalt punktidele 6.1.1-6.1.4. “Tööpäev” on määratletud kui tööpäevad töönädalas, ehk nädalapäevad esmaspäevast reedeni, välja arvatud nädalavahetused ja rahvuspühad.

 

 

6.1.2  5 kuni 10 tööpäeva enne kolimise algust: tunnipõhise hinnapakkumise korral kolimise ühe tunni tasu ning fikseeritud hinnapakkumise korral 30% hinnapakkumisest. 6.1.3 Vähem kui 5 tööpäeva enne kolimise algust: tunnipõhise hinnapakkumise korral kahe tunni tasu ning fikseeritud hinnapakkumise korral 60% hinnapakkumisest. 6.1.4 Kolimise päeval: tunnipõhise hinnapakkumise korral tööks prognoositud tundide tasu ning fikseeritud hinnapakkumise korral 100% hinnapakkumisest.

 

 

7.1 Kui pole eelnevalt muud moodi kokku lepitud, toimub kolimisteenuse eest tasumine arvel märgitud maksetähtajaks või tunnipõhise hinnapakkumise korral tööde lõpus kolijate kätte sularahas või kaardimaksega tööde üleandmis-vastuvõtmisakti alusel. 7.2 Ladustamisteenuste eest tasumine toimub enne iga ladustamisperioodi ettemaksearve alusel.

 

 

8.1 Teenusepakkuja vastutus kliendi kolitavate asjade eest piirneb kliendi poolt esitatud asjade väärtuste summaga, arvestades esemete loomulikku amortisatsiooni. Asjade väärtuse küsitavusel jätab teenusepakkuja endale õiguse kasutada kolmanda osapoole ekspertarvamust, et teha kindlaks kahjustunud asjade reaalne väärtus, arvestamata sentimentaalset väärtust. 8.2 Teenusepakkuja võtab vastutuse tekkinud kahjude eest vaid juhul, kui (a) kahjud on tekkinud teenusepakkuja ebakompetentsuse tõttu ajal, mil kolitavad asjad on olnud tema vastutuse all. (b) kahjud on tekkinud kolmanda osapoole transpordi käigus, aga kahjude tekkimise põhjuseks on teenusepakkuja puudulik pakkimine juhul, kui pakketeenus on kliendi poolt tellitud. 8.3 Antud kokkuleppe kohaselt on “kolitav asi” defineeritud kui: 8.3.1 Terve kolimiskasti, plastikkasti või muu kliendi asju hoidva kolimismaterjali sisu. 8.3.2 Muu ese, mis on teenusepakkuja poolt kolitav, liigutatav või ladustatav. 8.4 Teenusepakkuja ei vastuta kahjude eest, mis tekivad kolimise käigus lamineeritud puitlaastmööblile, kuna antud mööbel ei ole disainitud kokku- ja lahtimonteerimiseks ega liigutamiseks valdustevaheliselt.

 

 

9.1 Kuna valdustel on pidev liikumine ka kolmandate osapoolte tõttu, määratleme kahjustused ülalnimetatud valdustele teenusepakkuja poolt vastutatavaks järgmiselt: 9.1.1 Kahjustuste tekkimisele teenusepakkuja süül ülalnimetatud valdustele, kohustub teenusepakkuja parandama ära vaid kahjustatud koha. 9.1.3 Kahjustuste tekkimisel ülalnimetatud valdustele teenusepakkuja süül, tuleb see märkida tööde lõpus tööde üleandmise ja vastuvõtmise aktile. Vastasel juhul ei ole teenusepakkuja vastutav tekkinud kahjude eest.

 

 1. Kahjustused, mille eest teenusepakkuja ei vastuta 

 

10.1 Teenusepakkuja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud tulekahju või plahvatuse tulemusel, mis ei ole tema tekitatud. 10.2 Teenusepakkuja ei vastuta kahjude või viivituste eest, mis on tekkinud sõdade, sissetungi, kodusõja, terrorismi või force majeure’i tõttu. 10.3 Teenusepakkuja ei vastuta kahjude eest kui: 10.3.1 Asi on kahjustunud tulenevalt loomulikust amortisatsioonist, kolitavate asjade seas olevate vedelike leketest. 10.3.2 Asi on kahjustunud hallituse, termiitide vmt tõttu. 10.3.3 Asi on kahjustunud puhastamise, parandamise või restaureerimise käigus juhul, kui antud teenused pole tellitud teenusepakkuja poolt. 10.3.4 Asi on kahjustunud keskkonnamuutuste tõttu, nagu näiteks rooste, niiskuskahjustus vmt juhul, kui veekahjustus ei ole tekkinud otseselt teenusepakkuja süül. 10.3.5 Asi on kahjustunud kliendi pakkimise tulemusel. 10.3.6 Elektriseadmete kahjustused, kui ei ole näha, et seadmele on tekkinud ka väline kahjustus. 10.3.7 Kahjustused asjadel, mis on juba nähtavalt enne kolimise algust kahjustunud või defektsed. 10.3.8 Kahjustused asjadele, mis vajavad erikohtlemist ning –keskkonda. 10.3.9 Kahjustused punktis 4 nimetatud asjadele. 10.3.10 Kui kahjustused on tekitatud kliendi poolt antud juhiste järgi käitudes juhul, kui kolijate töömetoodika ning ettepanekud olid teistsugused, ei vastuta teenusepakkuja tekitatud kahjude eest.

 

 1. Kahjunõuete esitamise tähtaeg

 

11.1 Kõigist tekkinud kahjudest tuleb kliendil või teda esindaval isikul teha märge pärast tööde lõppu tööde üleandmise ja vastuvõtmise aktile või teavitada e-posti teel 3 tööpäeva jooksul, hilisemad pretensioonid ei arvestata. 11.2 Teenusepakkuja tekitatud kahjude hüvitamise korral suhtleb kliendiga otseselt teenusepakkuja logistikaagent ja annab kliendile esimese tagasiside kahjude hüvitamise kohta kolme tööpäeva jooksul.

 

 1. Transpordi viivitus 

 

12.1 Juhul, kui viivitus transpordi ajas ei ole tingitud teenusepakkuja süüst, ei saa pidada teda vastutavaks transpordi viivituse eest ning kõik sellega kaasnevad kulud tuleb tasuda vastavalt hinnapakkumisele. 12.2 Juhul, kui teenusepakkujast mitteolenevatel põhjustel ei ole võimalik kliendile kaupa kohale toimetada, toimetab teenusepakkuja selle enda lattu ning sellega kaasnevad kulud on kliendi hüvitada, vastavalt teenusepakkuja kehtivale hinnakirjale. 12.3 Kõik kohaletoimetamise ja tööde täideviimise ajad, mis teenusepakkuja poolt antud, on hinnangulised ning põhinevad kliendi antud informatsioonile. Tööde täideviimise ja transpordi ajad võivad muutuda sõltuvalt kolmandatest osapooltest ning mõjuteguritest. Sellega kaasnevatest lisakuludest teavitab teenusepakkuja klienti esimesel võimalikul võimalusel. Teenusepakkuja ei vastuta ühegi sellise osapoole või teguri esinemisest tulenevate kahjude eest juhul, kui need pole tekkinud teenusepakkuja enda süül.

 

 1. Kauba kinnipidamise õigus

 

Teenusepakkujal on õigus pidada kinni või mitte väljastada kliendi kaupa juhul, kui eelnevatest maksetähtaegadest ning –tingmustest pole kinni peetud ning klient või teda esindaval isikul on Platon OÜ ees tasumata arveid või muid kohustusi.

 

 1. Marsruut ja töömeetodid 

 

14.1 Teenusepakkuja jätab käesolevaga endale õiguse valida tööde läbiviimiseks sobivaim marsruut. 14.2 Teenusepakkuja jätab käesolevaga endale õiguse valida tööde läbiviimiseks sobivaimad töömeetodid. 14.3 Kui eelnevalt ei ole kokku lepitud teisiti, jätab teenusepakkuja endale õiguse kasutada kolimisauto kasutamata ruumi teenindamaks teisi kliente.

 

 1. Kolimisnimekiri 

 

15.1 Kolimise käigus koostatakse kolijate poolt kolimisnimekiri kolitavatest asjadest, mille allkirjastavad pealelaadimise lõppedes pooled või nende esindajad. Sellest inventuurinimekirjast lähtutakse edasise kolimise käigus. 15.2 Kolimisnimekirja koostamisest keeldumisel ei vastuta teenusepakkuja inventuuri täisväärtuslikkuse eest pärast pealelaadimist ning ei pruugi aktsepteerida mistahes tekkinud kahjustustustest tuleneva kahjunõude suurust.

 

 1. Ladustamise hinnakiri

 

Teenusepakkuja jätab endale õiguse korrigeerida ladustamise hinnakirja korra majandusaasta alguses või jooksul, olenevalt kliendisuhte tekkimise ajast. Hinnakirja muutumisest teavitatakse klienti kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil, vähemalt 30 päeva enne muudatuste rakendamist.

 

 1. Teenusepakkuja õigus müüa või vabaneda kliendi kolitavatest asjades

 

Juhul, kui kliendile esitatavate arvete summa ületab 1000€, jätab teenusepakkuja endale õiguse vabaneda kliendi kaubast, esitades kliendile sajaprotsendilise nõude võlgnevuse eest ning andes kliendile kaks nädalat enda kauba ära toimetamiseks teenusepakkuja valduses olevalt pinnalt. Juhul, kui kahe nädala jooksul ei ole võlgnevus tasutud ning muid kokkuleppeid saavutatud, on teenusepakkujal õigus vabaneda kliendi asjadest tuginedes pandiõigusele. Müügist saadud tulust kuulub kinnipidamisele summa, mis katab kliendi võlgnevused teenusepakkujale ning summa, mis katab realiseeritud vara müügiprotsessi kulud. Ülejäänud summa kuulub tagastamiseks kliendile.

 

 1. Vaidlused 

 

Kõik vaidlused kahjude ja teenuse osutamise teemadel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised ei ole tulemuslikud, toetutakse lahenduse leidmisel EV VÕS ja kohtupraktikale ning ekspertiisile kolmanda osapoolena.

 

 1. Privaatsuspoliitika ja turvalisus

 

OÜ Platon privaatsuspoliitika põhimõtted käsitlevad kliendi andmete kogumist, salvestamist, kasutamist ja avaldamist. OÜ Platon lähtub oma tegevuses Eesti vabariigi seadustest ja Euroopa Liidu õigusaktidest.

 

 

OÜ Platon kogub klientidega ühenduse võtmiseks ja tellimuste täitmiseks isikuandmeid. Need andmed on mõeldud ja vajalikud kliendi tellimuse täitmiseks. Andmete turvalisus ja säilitamine on tagatud vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele. Platon pakutavate teenuste päringute täitmiseks küsitakse järgmisi andmeid: ees ja perkonnanimi, postiaadress, telefoninumber ja e-posti aadress. OÜ Platon ei jaga ega avalda isikuandmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik kliendi tellimuse täitmiseks (näiteks kolimisprotsessis osalevale kolmandale osapoolele, kes ei ole Platon meeskonna liige). OÜ Platon kasutab klientide kontaktandmeid ainult teenust puudutava info edastamiseks. Kontaktandmeid ei edastata kolmandatele osapooltele turundusalaseks tegevuseks.

 

 

Kogutud isikuandmeid kasutatakse kliendiga ühenduse pidamiseks (teavitused teenustega seotud muudatustest, teenuste tasumisest). Kliendi poolt salvestatud aadressiandmeid kasutatakse automaatselt arvetel kuvatava arve aadressina. Klientidel on õigus loobuda uudiskirjadest.

 

 

Klient saab tutvuda enda kohta salvestatud andmetega tehes selle kohta vastavasisulise päringu Platon üldkontakti kanalite kaudu. Kliendil on võimalik muuta kõiki tema kohta käivaid andmeid tehes sellekohase sooviavalduse. Klient saab avaldada soovi kõigi kogutud andmete eemaldamiseks. OÜ Platon on kohustatud seadusest tulenevalt osa andmetest säilitama ning eemaldab nii palju kliendiinfot kui võimalik.

 

 

OÜ Platon on rakendanud kõiki ettevaatusabinõusid klientide isikuandmete ja muude andmete kaitseks. Juurdepääsud andmete töötlemiseks, muutmiseks ja salvestamiseks on ainult selleks volitatud ja vastavalt instrueeritud isikutel. OÜ Platon ei väljasta kolmandatele osapooltele andmeid klientide isikuandmete kohta, välja arvatud seadustest tulenevatel juhtudel.

 

 

Ühendus ja andmete edastamine veebilehe moving.ee ja kliendi arvuti vahel toimub üle turvalise kanali SSL protokolli abil, sama kehtib andmeside ühenduste kohta pankade ja krediitkaardimakse keskkondadega. Kõiki isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalse infona. OÜ Platon ei väljasta kolmandatele osapooltele andmeid klientide isikuandmete kohta, välja arvatud seadustest tulenevatel juhtudel.

 

Ladustamise lepingu tingimused

2. Hoiutasu ja tagatisraha
2.1. Lepinguga annab Hoiuleandja Hoidjale hoida kaubad, milleks võivad olla kõik Hoiuleandja poolt
hoiustamiseks toodud alustel või ka ilma alusteta, kuid käsitsi laaditavad kaubad (edaspidi nimetatud
Kaubad)
2.2. Hoiuleandja kohustub maksma Hoidjale tasu kasutatud hoiuteenuste eest vastavalt Hoidja hinnakirjale
ja tingimustele.
2.3. Juhul, kui Hoiuleandja soovib Kaupade hoidmisel eritingimusi või muid kaupadega seotud logistilisi
teenuseid, tasub ta selle eest vastavalt Hoidja hinnakirjale või Poolte poolt eelnevalt suuliselt või kirjalikult
kokku lepitavale tasule.
2.4. Kui Lepinguga ei ole ettenähtud teisiti, toimub hoiutasu maksmine üks kord kuus Hoidja poolt esitatava
Arve alusel.
2.5. Kui Lepinguga ei ole ettenähtud teisiti, on Hoiuleandja kohustatud hoiutasu üle kandma Hoidja
arveldusarvele 10 (kümne) kalendripäeva jooksul arvates Arvel olevast kuupäevast. Hoidja esitab
Hoiuleandjale Arve teenuste kasutamisele järgneva kuu 5. kuupäevaks. Kui Hoiuleandja ei ole arvet
hiljemalt eeltoodud kuupäevaks saanud, kohustub ta Hoidjaga arve saamiseks kontakteeruma. Vastasel
korral ei arvestata arve mittesaamist selle mittemaksmise põhjusena.
3. Hoidja
3.1. Hoidja on kohustatud osutama Hoiuleandjale järgmisi hoiuteenuseid :
3.1.1. Hoiuleandja Kaubad vastu võtma, laopinnale paigutama, hoidma Kaupu hoolikalt, neid kahjustamata
ning pidama iga Kauba osas arvestust vastavalt kokkuleppele, samuti Kaubad Hoiuleandjale välja andma.
Kui Kauba hoidmise suhtes on vajalikud eritingimused, siis selliste eritingimustega arvestatakse juhul, kui
need on eelnevalt Hoiuleandja poolt Hoidjale esitatud ning Hoidja on nende täitmise võimalikkust
kinnitanud.;
3.2. Juhul, kui Kaubad oma omaduste tõttu, millest Hoidja ei olnud teadlik, ohustavad laos olevaid teisi
kaupu või ladu või Hoidja personali või kahjustavad Hoidjat mõnel muul viisil, teatab Hoidja sellest
viivitamatult kirjalikult Hoiuleandjale ning määrab tähtaja, mille jooksul Hoiuleandja on kohustatud Kaubad
ära viima. Kui Kaupade omadustest tulenevalt on vajalik tegutseda viivitamatult, on Hoidjal õigus
iseseisvalt nimetatud Kaubad laopinnalt eemaldada.
4. Hoiuleandja
4.1. Hoiuleandja kohustub Kaubad nõuetekohaselt markeerima ning pakendama selliselt, et need ei
kukuks Kaupade peale või mahalaadimisel kastist või aluse pealt maha.
Hoidjal on õigus keelduda Kaupade vastuvõtmisest, kui tal on alus arvata, et Kaupade pakend ei kindlusta
Kaupade säilimist maha- ja pealelaadimistööde ning hoidmise ajal.
4.2. Hoiuleandja kohustub andma Hoidjale nende isikute nimekirja, kellel on Hoiuleandja nimel õigus
Kaupu üle anda ja vastu võtta. Isikute muutumisel on Hoiuleandja kohustatud koheselt saatma Hoidjale
uue nimekirja.
4.3. Hoiuleandja kohustub tasuma õigeaegselt hoiutasu ning hoiuleantud Kaubad Hoidjalt õigeaegselt
tagasi võtma.
5. Kaupade üleandmine – vastuvõtmine ja kokkulepe käsipandiõiguse seadmiseks
5.1. Kaupade üleandmine Hoidjale toimub Arve – saatelehe, alusel, kus on näidatud ära hoidmiseks
üleantavate Kaupade nimetus, kogus, sortiment ja maksumus (väärtus).
Hoidja volitatud esindaja kinnitab Kauba vastuvõtmist Arve – saatelehel oma allkirjaga, samuti lisatakse
sinna juurde kauba vastuvõtmise aeg .
5.2. Juhul, kui Hoiuleandja soovib, et Kaupade hoidmisel arvestatakse eritingimustega, on ta kohustatud
sellised tingimused Hoidjale kirjalikult üle andma koos Kaupadega. Sellisel juhul annab Hoidja vastuvõtu aktile allkirja selle kohta, et ta on eritingimused kätte saanud. Kui eritingimusi ei ole võimalik täita, siis
Kaupu hoidmiseks vastu ei võeta või võetakse ilma eritingimusteta.
5.3. Hoidjal on kohustus Kaupade vastuvõtmisel kontrollida, kas Kaupade nimetus, kogus ja sortiment
vastab Hoiuleandja poolt saatelehes esitatud andmetele.
5.4. Kaupade tagastamine/üleandmine Hoiuleandjale või tema nimetatud kolmandale isikule toimub
Lepingu lisas nr. 3 toodud vormikohase ja Lepingu lisas nr. 2 toodud Hoiuleandja e-postidelt Hoidjale
saadetud väljastamiskorralduse ja Kauba vahetu üleandja ja vastuvõtja allkirjastatava saatelehe alusel.
Hoiuleandja peab tagama, et Kauba tagastamiseks/üleandmiseks kohale saabunud isikul oleks kaasas
isikuttõendav dokument, mille alusel Hoidja saab tuvastada tema isiku vastavuse väljastamiskorralduses
toodud isikuga.
5.5 Hoidja ja Hoiuleandja on käesolevaga kokku leppinud Kauba suhtes käsipandi seadmises Hoidja
kasuks, millise käsipandiga on tagatud kõik Lepingust tulenevad Hoidja nõuded Hoiuleandja vastu.
Pandiõigus laieneb ka Kauba suhtes sõlmitud kindlustuslepingust tulenevatele nõuetele ja Kauba
saatedokumentidele. Käsipandiõigus tähendab, et Kaupa enam rohkem ei väljastata, kui hoiule allesjääva
Kauba väärtus on väiksem Hoidja poolt Hoiuleandjale osutatud, kuid veel arveldamata/tasumata teenuste
ja maksude 1,5 kordsest väärtusest. Pandiõigus tähendab, et Hoidjal on õigus Kauba võõrandamise arvelt
Lepingust tulenevad Hoidja nõuded rahuldada, kusjuures Kauba võõrandamine toimub avaliku
enampakkumise teel ning müügikuulutused tuleb avaldada vähemalt kahes üleriigilise levikuga ajalehes.
Kogu Kauba väljastamise eelduseks on see, et Hoiuleandja tasub Hoidjale kõik osutatud teenused ja
tasutud või veel tasumata, kuid tulevikus tasumisele kuuluvad maksud.
6. Lepingu kehtivus
6.1. Lepingu jõustumine tühistab kõik varasemad hoiuteenust puudutavad suulised ja kirjalikud kokkulepped.
6.2. Hoidjal on õigus Leping ühepoolselt lõpetada, kui Hoiuleandja pole kasutanud Hoidja hoiuteenuseid
järjest 60 (kuuekümne) kalendripäeva jooksul.
6.3. Pooltel on õigus igal ajal Leping ühepoolselt lõpetada, informeerides sellest teist poolt kirjalikult
vähemalt 1 kuu ette.
6.4. Lisaks p 6.3 toodule on Hoidjal õigus Leping lõpetada, teatades sellest kirjalikult
Hoiuleandjale 1 (üks) nädal ette juhtudel, kui:
– kuulutatakse välja Hoiuleandja pankrot või algatatakse Hoiuleandja likvideerimismenetlus;
– Hoiuleandja on korduvalt (s.o. 2 korda või enam) viivitanud tasu maksmisega enam kui 10
kalendripäeva;
– Hoiuleandja on jätnud 2 (kahe) eelmise kuu eest tasu täielikult maksmata;
– Hoiuleandja on ilma Hoidjat informeerimata andnud hoida Kaupu, mis ohustavad laos olevaid teisi
kaupu või ladu või Hoidja personali või kahjustavad Hoidjat mõnel muul viisil.
6.5. Lepingu lõpetamisel on Hoiuleandja kohustatud tasuma kõigi osutatud teenuste eest ning pärast
seda oma Kaubad ära viima.
6.6. Juhul kui Hoiuleandja ei tasu osutatud teenuste eest ning ei võta Kaupu tagasi Hoidja määratud
tähtajaks, on Hoidjal õigus Kaubad realiseerida Lepingu punktis 5.5 kirjeldatud viisil.
Kaupade müümisest saadud summa kantakse üle Hoiuleandjale pärast Hoidjale tasumisele kuuluvate
summade mahaarvamist.
7. Poolte vastutus
7.1. Tasu maksmisega viivitamisel on Hoiuleandja kohustatud tasuma Hoidjale viivist 0,2 % viivitatud
summast iga tasumisega viivitatud päeva eest.
7.2. Juhul, kui Hoiuleandja ei võta Kaupu tagasi Lepingu lõppemise hetkeks, on Hoidjal õigus nõuda
Hoiuleandjalt hoiutasu tasumist 1,5 (ühe koma viie) kordses määras.
7.3. Hoidja vastutab hoiulevõetud Kaupade kaotsimineku, puudujäägi või rikkumise eest, v.a. seadusega
ettenähtud juhtudel. Hüvitamise korral läheb hüvitatud Kauba omandiõigus Hoidjale.
7.4. Kaupade kaotsimineku, puudujäägi või riknemise korral on Hoidja kohustatud hüvitama Hoiuleandjale
tekitatud kahju tema hoiul oleva Kauba arve-saatelehel märgitud Kauba väärtuse ulatuses. Hüvitamise
korral läheb hüvitatud Kauba omandiõigus Hoidjale.
7.5. Hoidja ei kanna vastutust Kaupade riknemise eest, mis on tingitud Kaupade omadustest.

8. Vääramatu jõud
8.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu
rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist Pooled Lepingu sõlmimisel ei näinud ette
ega võinud ette näha (Vääramatu jõud).
8.2. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud Vääramatu jõu asjaolude tõttu,
on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele Poolele.
9. Muud tingimused
9.1. Käesolevas Lepingus reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled ELEA üldtingimustest, mis on
kättesaadavad: 
https://www.elea.ee/elea-ladustamise-uldtingimused ja https://www.elea.ee/eleauldtingimused-2015
9.2 Lepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada Pooltevaheliste läbirääkimistega. Kokkuleppe
mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.
9.3. Muudatused ja täiendused Lepingule vormistatakse kirjalikult ning kirjutatakse alla mõlema Poole
poolt. Muudatused ja täiendused jõustuvad allakirjutamise momendist või Poolte poolt määratud tähtajal.
Kirjaliku vormi mittejärgimisel on muudatused tühised.
9.4. Hoidjal on õigus muuta oma hinnakirja mitte sagedamini kui 1 (üks) kord 6 kuu jooksul, informeerides
Hoiuleandjat Lepingus toodud Hoiuleandja e-posti kaudu hinnakirja muutmisest 1 (üks) kuu ette. Hoidja
poolt hoiuteenuste hinnakirja muutmisel ei ole vajalik Hoiuleandja nõusolek