Küsi pakkumist

Platon OÜ kolimisteenuse tingimused ja privaatsuspoliitika

Antud kokkulepe sätestab ära kolimisfirma, kui teenusepakkuja, kelleks on Platon OÜ ja teenuse ostja, kui iga Platon OÜ-ga  lepinguga seotud kliendi (edaspidi pooled), õigused, kohustused ja vastutuse. Antud tingimused on vastavalt eelnevale kirjalikule kokkuleppele läbiräägitavad ja muudetavad. Punktides 8, 9, 10 ja 11 piirab või väldib teenusepakkuja enda vastutust mistahes kahjude ees. Teenusepakkuja soovitab siinkohal sõlmida lisakindlustusleping, et tagada kolitavate asjade või valduste turvalisus. Kliendi soovil on teenusepakkuja valmis eelpool mainitud kindlustust pakkuma kolimisteenuse lisana, vastava tasu eest.

 1. Hinnapakkumine 
 2. Teenusepakkuja hinnapakkumine ei sisalda kindlustustasu, tollimakse ega sadama kulusid, kui ei ole öeldud teisiti.
 3. Hinnapakkumise tingimused on märgitud hinnapakkumisel eraldi ridadena.
 4. Tunnipõhise hinnapakkumise korral algab ajaarvestus siis, kui kolimismeeskond alustab oma teekonda mistahes punktist kliendi juurde ja lõppeb siis kui kolimismeeskond jõuab kas järgmise kliendi või Platon OÜ juriidilisele aadressile.
 5. Käesolevaga nõustub klient tasuma igasuguste lisatasude eest, mis ilmnevad kolimise käigus ja mille teke ei ole teenusepakkuja vastutusel.
 6. Hinnapakkumises mittesisalduvad tööd
 7. Kui ei ole eelnevalt kokku lepitud teisiti, ei teosta teenusepakkuja järgmisi töid:

2.1.1 Tehnikaseadmete elektrivõrgust lahtiühendamine, tehnikaseadmete elektrivõrku ühendamine,      santehnilised tööd, elektritööd. 2.1.2 Põrandakatete või põrandakattematerjalide eemaldamine või paigaldamine. 2.1.3 Asjade kolimine keldrist või pööningult, kui ligipääs antud kohtadele pole turvaline või hõlpsalt läbitav. 2.1.4 Punktis 4 toodud asjade kolimine või ladustamine. 2.1.5 Aiamööbli lahtivõtmine ja kokkupanemine, kaasa arvatud aiatööriistade lahtivõtmine ja kokkupanek.

3.2.1 Sõlmida kindlustusleping adekvaatse kindlustuspakkujaga katmaks võimalikke kolitavatele asjadele või valdustele tekkivaid kahjusid, kui ei ole eelnevalt sõlmitud kindlustuslepingut Platon OÜ-ga. 3.2.2 Hankida kõik vajalikud load, dokumendid, litsentsid vms, et kolimine saaks toimuda takistusteta ja sujuvalt. 3.2.3 Parkimistasude maksmine vastavalt kolimise käigus tekkinud ja kliendile esitatud parkimiskuludele. 3.2.4 Olla isiklikult kohal või tagada endapoolse esindaja kohalolu nii peale- kui mahalaadimisel, kui ei ole eelnevalt kirjalikul teel kokku lepitud teisiti. 3.2.5 Allkirjastada teenusepakkuja poolt kliendile esitatavad kolimisnimekirjad, tööde üleandmis- ja vastuvõtuaktid ja muud kolimisega seotud dokumendid juhul, kui nendes dokumentides ei teki vastuolusid eelnevate kokkulepetega või kliendi omatava informatsiooniga. 3.2.6 Tagada see, et kolijad ei pakiks ega laadiks peale asju, mida ei ole vaja kolida, ega jätaks maha asju, mida on vaja kolida. 3.2.8 Kolimiseks ette valmistada kõik elektroonilised seadmed. 3.2.9 Tühjendama kõik kolitavad kapid ja külmikud, kaasa arvatud sulatama ja kuivatama külmiku, kui ei ole eelnevalt kokku lepitud teisiti. 3.2.10 Edastada teenusepakkujale korrektsed kolimisega seotud aadressid ja kontaktandmed. 3.2.11 Tagada ligipääsud kolimismeeskonnale (k.a kolimisauto) nii peale- kui mahalaadimise aadressidel. Juhul kui vahemaa kolimisautost siht- või lähtekoha välisukseni on pikem kui 25 meetrit, on teenusepakkujal õigus nõuda kliendilt iga konkreetset kolimist teostava kolija eest 3 € (eurot) koos käibemaksuga 20% tunnis kõrgemat tunnitariifi.

3.2.2 Hankida kõik vajalikud load, dokumendid, litsentsid vms, et kolimine saaks toimuda takistusteta ja sujuvalt. 3.2.3 Parkimistasude maksmine vastavalt kolimise käigus tekkinud ja kliendile esitatud parkimiskuludele. 3.2.4 Olla isiklikult kohal või tagada endapoolse esindaja kohalolu nii peale- kui mahalaadimisel, kui ei ole eelnevalt kirjalikul teel kokku lepitud teisiti. 3.2.5 Allkirjastada teenusepakkuja poolt kliendile esitatavad kolimisnimekirjad, tööde üleandmis- ja vastuvõtuaktid ja muud kolimisega seotud dokumendid juhul, kui nendes dokumentides ei teki vastuolusid eelnevate kokkulepetega või kliendi omatava informatsiooniga. 3.2.6 Tagada see, et kolijad ei pakiks ega laadiks peale asju, mida ei ole vaja kolida, ega jätaks maha asju, mida on vaja kolida. 3.2.8 Kolimiseks ette valmistada kõik elektroonilised seadmed. 3.2.9 Tühjendama kõik kolitavad kapid ja külmikud, kaasa arvatud sulatama ja kuivatama külmiku, kui ei ole eelnevalt kokku lepitud teisiti. 3.2.10 Edastada teenusepakkujale korrektsed kolimisega seotud aadressid ja kontaktandmed. 3.2.11 Tagada ligipääsud kolimismeeskonnale (k.a kolimisauto) nii peale- kui mahalaadimise aadressidel. Juhul kui vahemaa kolimisautost siht- või lähtekoha välisukseni on pikem kui 25 meetrit, on teenusepakkujal õigus nõuda kliendilt iga konkreetset kolimist teostava kolija eest 3 € (eurot) koos käibemaksuga 20% tunnis kõrgemat tunnitariifi.

4.1.1 Tooted või esemed, mis võivad kujutada ohtu tervisele või on tuleohtlikud. 4.1.2 Keelatud ained, nagu narkootikumid või psühhotroopsed ained ja Eesti Vabariigis keelatud ravimid, varastatud asjad, pornograafilised teosed, plahvatusohtlikud materjalid, tulirelvad, laskemoon. 4.1.3 Juveelid, käekellad, vääriskivid ja –metallid, sularaha, võlakirjad, postmargid, väärismündid ning muud taolised kollektsioneeritavad esemed. 4.1.4 Närilisi ja putukaid ligitõmbavad tooted, kaasa arvatud kõik toiduained. 4.1.5 Pooled teavitavad teineteist koheselt, kui peaks esile kerkima informatsioon, et mõni kolitav ese või toode peaks kuuluma punktides 4.1.1, 4.1.2 või 4.1.3 hulka. 4.1.5 Asjad või tooted, mis vajavad kindlaid keskkonnatingimusi. 4.1.6 Loomad, linnud, kalad, roomajad ning taimed. 4.1.7 Asjad või tooted, mis vajavad käitlemiseks erilist valitusepoolset luba.

5.1 Selle kokkuleppe kohaselt kinnitab klient, et kolitavad / ladustatavad asjad kuuluvad temale või isikule, kes on andnud kliendile volituse ennast selles partnerlussuhtes esindada.

6.1 Broneeritud kolimise tühistamisel on teenusepakkujal õigus esitada kliendile tühistamisest tulenev kahjuhüvitise nõue, mis on määratletud vastavalt punktidele 6.1.1-6.1.4. “Tööpäev” on määratletud kui tööpäevad töönädalas, ehk nädalapäevad esmaspäevast reedeni, välja arvatud nädalavahetused ja rahvuspühad.

6.1.2  5 kuni 10 tööpäeva enne kolimise algust: tunnipõhise hinnapakkumise korral kolimise ühe tunni tasu ning fikseeritud hinnapakkumise korral 30% hinnapakkumisest. 6.1.3 Vähem kui 5 tööpäeva enne kolimise algust: tunnipõhise hinnapakkumise korral kahe tunni tasu ning fikseeritud hinnapakkumise korral 60% hinnapakkumisest. 6.1.4 Kolimise päeval: tunnipõhise hinnapakkumise korral tööks prognoositud tundide tasu ning fikseeritud hinnapakkumise korral 100% hinnapakkumisest.

7.1 Kui pole eelnevalt muud moodi kokku lepitud, toimub kolimisteenuse eest tasumine arvel märgitud maksetähtajaks või tunnipõhise hinnapakkumise korral tööde lõpus kolijate kätte sularahas või kaardimaksega tööde üleandmis-vastuvõtmisakti alusel. 7.2 Ladustamisteenuste eest tasumine toimub enne iga ladustamisperioodi ettemaksearve alusel.

8.1 Teenusepakkuja vastutus kliendi kolitavate asjade eest piirneb kliendi poolt esitatud asjade väärtuste summaga, arvestades esemete loomulikku amortisatsiooni. Asjade väärtuse küsitavusel jätab teenusepakkuja endale õiguse kasutada kolmanda osapoole ekspertarvamust, et teha kindlaks kahjustunud asjade reaalne väärtus, arvestamata sentimentaalset väärtust. 8.2 Teenusepakkuja võtab vastutuse tekkinud kahjude eest vaid juhul, kui (a) kahjud on tekkinud teenusepakkuja ebakompetentsuse tõttu ajal, mil kolitavad asjad on olnud tema vastutuse all. (b) kahjud on tekkinud kolmanda osapoole transpordi käigus, aga kahjude tekkimise põhjuseks on teenusepakkuja puudulik pakkimine juhul, kui pakketeenus on kliendi poolt tellitud. 8.3 Antud kokkuleppe kohaselt on “kolitav asi” defineeritud kui: 8.3.1 Terve kolimiskasti, plastikkasti või muu kliendi asju hoidva kolimismaterjali sisu. 8.3.2 Muu ese, mis on teenusepakkuja poolt kolitav, liigutatav või ladustatav. 8.4 Teenusepakkuja ei vastuta kahjude eest, mis tekivad kolimise käigus lamineeritud puitlaastmööblile, kuna antud mööbel ei ole disainitud kokku- ja lahtimonteerimiseks ega liigutamiseks valdustevaheliselt.

9.1 Kuna valdustel on pidev liikumine ka kolmandate osapoolte tõttu, määratleme kahjustused ülalnimetatud valdustele teenusepakkuja poolt vastutatavaks järgmiselt: 9.1.1 Kahjustuste tekkimisele teenusepakkuja süül ülalnimetatud valdustele, kohustub teenusepakkuja parandama ära vaid kahjustatud koha. 9.1.3 Kahjustuste tekkimisel ülalnimetatud valdustele teenusepakkuja süül, tuleb see märkida tööde lõpus tööde üleandmise ja vastuvõtmise aktile. Vastasel juhul ei ole teenusepakkuja vastutav tekkinud kahjude eest.

 1. Kahjustused, mille eest teenusepakkuja ei vastuta 

10.1 Teenusepakkuja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud tulekahju või plahvatuse tulemusel, mis ei ole tema tekitatud. 10.2 Teenusepakkuja ei vastuta kahjude või viivituste eest, mis on tekkinud sõdade, sissetungi, kodusõja, terrorismi või force majeure’i tõttu. 10.3 Teenusepakkuja ei vastuta kahjude eest kui: 10.3.1 Asi on kahjustunud tulenevalt loomulikust amortisatsioonist, kolitavate asjade seas olevate vedelike leketest. 10.3.2 Asi on kahjustunud hallituse, termiitide vmt tõttu. 10.3.3 Asi on kahjustunud puhastamise, parandamise või restaureerimise käigus juhul, kui antud teenused pole tellitud teenusepakkuja poolt. 10.3.4 Asi on kahjustunud keskkonnamuutuste tõttu, nagu näiteks rooste, niiskuskahjustus vmt juhul, kui veekahjustus ei ole tekkinud otseselt teenusepakkuja süül. 10.3.5 Asi on kahjustunud kliendi pakkimise tulemusel. 10.3.6 Elektriseadmete kahjustused, kui ei ole näha, et seadmele on tekkinud ka väline kahjustus. 10.3.7 Kahjustused asjadel, mis on juba nähtavalt enne kolimise algust kahjustunud või defektsed. 10.3.8 Kahjustused asjadele, mis vajavad erikohtlemist ning –keskkonda. 10.3.9 Kahjustused punktis 4 nimetatud asjadele. 10.3.10 Kui kahjustused on tekitatud kliendi poolt antud juhiste järgi käitudes juhul, kui kolijate töömetoodika ning ettepanekud olid teistsugused, ei vastuta teenusepakkuja tekitatud kahjude eest.

 1. Kahjunõuete esitamise tähtaeg

11.1 Kõigist tekkinud kahjudest tuleb kliendil või teda esindaval isikul teha märge pärast tööde lõppu tööde üleandmise ja vastuvõtmise aktile. 11.2 Teenusepakkuja tekitatud kahjude hüvitamise korral suhtleb kliendiga otseselt teenusepakkuja logistikaagent ja annab kliendile esimese tagasiside kahjude hüvitamise kohta kolme tööpäeva jooksul.

 1. Transpordi viivitus 

12.1 Juhul, kui viivitus transpordi ajas ei ole tingitud teenusepakkuja süüst, ei saa pidada teda vastutavaks transpordi viivituse eest ning kõik sellega kaasnevad kulud tuleb tasuda vastavalt hinnapakkumisele. 12.2 Juhul, kui teenusepakkujast mitteolenevatel põhjustel ei ole võimalik kliendile kaupa kohale toimetada, toimetab teenusepakkuja selle enda lattu ning sellega kaasnevad kulud on kliendi hüvitada, vastavalt teenusepakkuja kehtivale hinnakirjale. 12.3 Kõik kohaletoimetamise ja tööde täideviimise ajad, mis teenusepakkuja poolt antud, on hinnangulised ning põhinevad kliendi antud informatsioonile. Tööde täideviimise ja transpordi ajad võivad muutuda sõltuvalt kolmandatest osapooltest ning mõjuteguritest. Sellega kaasnevatest lisakuludest teavitab teenusepakkuja klienti esimesel võimalikul võimalusel. Teenusepakkuja ei vastuta ühegi sellise osapoole või teguri esinemisest tulenevate kahjude eest juhul, kui need pole tekkinud teenusepakkuja enda süül.

 1. Kauba kinnipidamise õigus

Teenusepakkujal on õigus pidada kinni või mitte väljastada kliendi kaupa juhul, kui eelnevatest maksetähtaegadest ning –tingmustest pole kinni peetud ning klient või teda esindaval isikul on Platon OÜ ees tasumata arveid või muid kohustusi.

 1. Marsruut ja töömeetodid 

14.1 Teenusepakkuja jätab käesolevaga endale õiguse valida tööde läbiviimiseks sobivaim marsruut. 14.2 Teenusepakkuja jätab käesolevaga endale õiguse valida tööde läbiviimiseks sobivaimad töömeetodid. 14.3 Kui eelnevalt ei ole kokku lepitud teisiti, jätab teenusepakkuja endale õiguse kasutada kolimisauto kasutamata ruumi teenindamaks teisi kliente.

 1. Kolimisnimekiri 

15.1 Kolimise käigus koostatakse kolijate poolt kolimisnimekiri kolitavatest asjadest, mille allkirjastavad pealelaadimise lõppedes pooled või nende esindajad. Sellest inventuurinimekirjast lähtutakse edasise kolimise käigus. 15.2 Kolimisnimekirja koostamisest keeldumisel ei vastuta teenusepakkuja inventuuri täisväärtuslikkuse eest pärast pealelaadimist ning ei pruugi aktsepteerida mistahes tekkinud kahjustustustest tuleneva kahjunõude suurust.

 1. Ladustamise hinnakiri

Teenusepakkuja jätab endale õiguse korrigeerida ladustamise hinnakirja korra majandusaasta alguses või jooksul, olenevalt kliendisuhte tekkimise ajast. Hinnakirja muutumisest teavitatakse klienti kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil, vähemalt 30 päeva enne muudatuste rakendamist.

 1. Teenusepakkuja õigus müüa või vabaneda kliendi kolitavatest asjades

Juhul, kui kliendile esitatavate arvete summa ületab 1000€, jätab teenusepakkuja endale õiguse vabaneda kliendi kaubast, esitades kliendile sajaprotsendilise nõude võlgnevuse eest ning andes kliendile kaks nädalat enda kauba ära toimetamiseks teenusepakkuja valduses olevalt pinnalt. Juhul, kui kahe nädala jooksul ei ole võlgnevus tasutud ning muid kokkuleppeid saavutatud, on teenusepakkujal õigus vabaneda kliendi asjadest tuginedes pandiõigusele. Müügist saadud tulust kuulub kinnipidamisele summa, mis katab kliendi võlgnevused teenusepakkujale ning summa, mis katab realiseeritud vara müügiprotsessi kulud. Ülejäänud summa kuulub tagastamiseks kliendile.

 1. Vaidlused 

Kõik vaidlused kahjude ja teenuse osutamise teemadel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised ei ole tulemuslikud, toetutakse lahenduse leidmisel EV VÕS ja kohtupraktikale ning ekspertiisile kolmanda osapoolena.

 1. Privaatsuspoliitika ja turvalisus

OÜ Platon privaatsuspoliitika põhimõtted käsitlevad kliendi andmete kogumist, salvestamist, kasutamist ja avaldamist. OÜ Platon lähtub oma tegevuses Eesti vabariigi seadustest ja Euroopa Liidu õigusaktidest.

OÜ Platon kogub klientidega ühenduse võtmiseks ja tellimuste täitmiseks isikuandmeid. Need andmed on mõeldud ja vajalikud kliendi tellimuse täitmiseks. Andmete turvalisus ja säilitamine on tagatud vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele. Platon pakutavate teenuste päringute täitmiseks küsitakse järgmisi andmeid: ees ja perkonnanimi, postiaadress, telefoninumber ja e-posti aadress. OÜ Platon ei jaga ega avalda isikuandmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik kliendi tellimuse täitmiseks (näiteks kolimisprotsessis osalevale kolmandale osapoolele, kes ei ole Platon meeskonna liige). OÜ Platon kasutab klientide kontaktandmeid ainult teenust puudutava info edastamiseks. Kontaktandmeid ei edastata kolmandatele osapooltele turundusalaseks tegevuseks.

Kogutud isikuandmeid kasutatakse kliendiga ühenduse pidamiseks (teavitused teenustega seotud muudatustest, teenuste tasumisest). Kliendi poolt salvestatud aadressiandmeid kasutatakse automaatselt arvetel kuvatava arve aadressina. Klientidel on õigus loobuda uudiskirjadest.

Klient saab tutvuda enda kohta salvestatud andmetega tehes selle kohta vastavasisulise päringu Platon üldkontakti kanalite kaudu. Kliendil on võimalik muuta kõiki tema kohta käivaid andmeid tehes sellekohase sooviavalduse. Klient saab avaldada soovi kõigi kogutud andmete eemaldamiseks. OÜ Platon on kohustatud seadusest tulenevalt osa andmetest säilitama ning eemaldab nii palju kliendiinfot kui võimalik.

OÜ Platon on rakendanud kõiki ettevaatusabinõusid klientide isikuandmete ja muude andmete kaitseks. Juurdepääsud andmete töötlemiseks, muutmiseks ja salvestamiseks on ainult selleks volitatud ja vastavalt instrueeritud isikutel. OÜ Platon ei väljasta kolmandatele osapooltele andmeid klientide isikuandmete kohta, välja arvatud seadustest tulenevatel juhtudel.

Ühendus ja andmete edastamine veebilehe moving.ee ja kliendi arvuti vahel toimub üle turvalise kanali SSL protokolli abil, sama kehtib andmeside ühenduste kohta pankade ja krediitkaardimakse keskkondadega. Kõiki isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalse infona. OÜ Platon ei väljasta kolmandatele osapooltele andmeid klientide isikuandmete kohta, välja arvatud seadustest tulenevatel juhtudel.