Küsi pakkumist

Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

Käesolev Isikuandmete Töötlemise Üldpõhimõtted (edaspidi Põhimõtted) selgitab kuidas Platon OÜ (registrikood 11460383, aadress Astangu 66-25, 13519 Tallinn) töötleb oma Teenuste pakkumise ja osutamise käigus Isikuandmeid. Kui Te kasutate või olete kasutanud Platon OÜ Teenuseid, Veebilehti või osalenud Platon OÜ poolt läbiviidavates kampaaniates, loosides või muul viisil edastanud oma Isikuandmeid Platon OÜle, puudutavad käesolevad Põhimõtted otseselt Teid. Seetõttu julgustame Teid põhjalikult käesolevate Põhimõtetega tutvuma. Kui Te ei nõustu Platon OÜ Isikuandmete Töötlemise Üldpõhimõtetega, ei ole Veebileht ega Teenused mõeldud Teile ning Te peate hoiduma Veebilehtede külastamisest ning Teenuste kasutamisest.

Käesolevad Põhimõtted ei käi Platon OÜ väljaannetes avaldatud artiklites sisalduvate isikuandmete kohta. Platon OÜ töötleb neid andmeid sõna- ja teabevabaduse õigust teostades ja ajakirjanduslikel eesmärkidel ning kuigi andmesubjektidel on ka neis olukordades õigus isikuandmete kaitsele, ei ole käesolevad Põhimõtted koostatud seda silmas pidades.

1. Põhimõtetes kasutatavad mõisted

1.1. Moving  – Platon OÜ (registrikood 11460383, aadress Astangu 66-25, 13519 Tallinn), kes töötleb Kasutaja Isikuandmeid GDPR-i mõttes vastutava töötlejana vastavalt käesolevatele Põhimõtetele;

1.2. Moving –veebileht moving.ee vene, eesti ja inglisekeeles.

1.3. GDPR – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (General Data Protection Regulation);

1.4. Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta;

1.5. Kasutaja – füüsiline isik, kes külastab Veebilehte; loob Veebilehel konto või kasutab Teenuseid;

1.6. Leping – Eesti Meedia Kontserni ja Kasutaja vahel sõlmitav kokkuleppe, mille alusel saab Kasutaja ligipääsuõiguse Veebilehel avaldatavale tasulisele sisule ja/või paberlehe tellimuse ning maksab selle eest Platon OÜ le tasu, kui selles on kokku lepitud. Käesolevate Põhimõtete tähenduses käsitletakse Lepinguna ka kokkuleppeid, mis sõlmitakse Platon OÜ ja Kasutaja vahel ning mille alusel saab Kasutaja õiguse postitada Veebilehel ilmuvate artiklite kohta kommentaare;

1.7. Teenus – kõik teenused ja funktsionaalsused, mis on Kasutajale Platon OÜ poolt kättesaadavaks tehtud

1.8. Töötlemine – igasugune Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, sh kogumine ja edastamine;

1.9. Veebileht – moving.ee ja kõik sellega seotud alldomeenid.

2. Isikuandmed ja nende kogumise viisid

2.1. Eesti Meedia Kontsern kogub Isikuandmeid Lepingu sõlmimisel, Teenuste osutamisel ja muul moel Kasutaja poolt Veebilehe kasutamisel järgmiselt:

2.1.1 Kasutaja edastab ise Platon OÜ  oma Isikuandmeid (näiteks sisestab oma nime, kontaktandmed, kasutajanime, parooli, postitab kommentaari, kasutab erinevaid Veebilehe funktsioone ja Teenuseid);

2.1.2 Platon OÜ kogub ise andmeid Kasutaja käitumise ja tegevuse kohta Teenuste ja Veebilehe kasutamisel (andmed vastavalt küpsiste kasutamise tingimustele, mis on kättesaadav siit);

2.2. Eesti Meedia Kontsern Töötleb järgnevaid Isikuandmeid:

3. Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

3.1. Platon OÜ Töötleb Kasutaja Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

3.1.1. Kasutajaga sõlmitava või sõlmitud Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, nt

3.1.1.1 Lepingu sõlminud Kasutaja abistamiseks ja nõustamiseks, kui Kasutaja on esitanud Eesti Meediale vastava päringu;

3.1.1.2 Lepingu sõlminud Kasutajale arvete või muude oluliste Teenust puudutavate teadete edastamiseks;

3.1.1.3 Lepingu sõlminud Kasutajale Lepinguliste Teenuste osutamiseks ja kaupade tarnimiseks, sh ligipääsu võimaldamiseks Veebilehe sisule.

3.1.3. Platon OÜ õigustatud huvi alusel, nt

3.1.3.1 Kasutajaga ühenduse võtmiseks otseturunduslikel eesmärkidel, kui Kliendiga varem sõlmitud Lepingu alusel või talle osutatud Teenuse alusel on võimalik eeldada, et Kasutaja on vastavast pakkumusest huvitatud ning Kasutaja ei ole väljendanud rahulolematust või esitanud vastuväiteid selliste teadete saamiseks;

3.1.3.2 Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmise tagamiseks, sealhulgas Lepingu või õigusaktide rikkumiste tuvastamiseks Kasutaja poolt ja selle tõendamiseks (näiteks Kasutaja vastu nõuete esitamiseks). Sellisel juhul on Töötlemise õiguslikuks aluseks Platon OÜ õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut või õigusakte rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Eesti Meedia Kontserni õigustatud huvi üles;

3.1.3.3 Veebilehe külastatavuse, Teenuste kasutamise statistika ja muu mitte-personaliseeritud tehnilise informatsiooni kogumiseks Veebilehe kasutamise kohta eesmärgiga täiendada Veebilehte ja Teenuseid.

3.1.4 Platon OÜ seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, nt

3.1.4.1 seadusest tulenev kohustus säilitada raamatupidamisdokumente;

3.1.4.2 seadusest tulenev kohustus edastada pädevatele asutustele vastavate seaduslike taotluste alusel Kasutajate isikuandmeid;

3.1.4.3 Platon OÜ seadusest tulenev kohustus vastata Kasutaja esitatud päringule või korraldusele.

3.2. Kasutaja Isikuandmeid võidakse töödelda ka juhul, kui see on konkreetsel juhul vajalik Platon OÜ või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles Kasutaja huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, samuti juhul, kui see on vajalik Kasutaja või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.

3.3. Kui Isikuandmete Töötlemine põhineb Platon OÜ õigustatud huvil, on Kasutajal õigus esitada igal ajal sellele vastuväiteid.

4. Isikuandmete edastamine teenusepakkujatele (volitatud töötlejatele)

4.1. Platon OÜ kasutab Kasutaja Isikuandmete Töötlemisel teenusepakkujaid (GDPR-i mõttes volitatud töötlejaid). Platon OÜ on veendunud selliste teenusepakkujate usaldusväärsuses, sõlminud nendega andmetöötluslepingud ning vastutab nende tegevuse eest.

4.2. Platon OÜ kasutab järgnevatesse kategooriatesse kuuluvaid Volitatud Töötlejaid: Platon OÜ kuuluvad ettevõtted, serveri- ja pilveteenuse pakkujad, Platon OÜ korraldatavate tarbijamängude, loosimiste ja kampaaniate läbiviimiseks kasutatavate platvormide pakkujad, kodukande teenuse pakkujad.

4.3. Kasutajatel on õigus nõuda Platon OÜ detailsemaid andmeid volitatud töötlejate kohta võttes ühendust punktis 12 toodud kontaktandmetel.

5. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

5.1. Platon OÜ edastab Kasutaja Isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult juhul, kui Platon OÜ on selleks seadusest tulenevalt kohustatud, kui see on vajalik Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmiseks, kui Platon OÜ on selleks õigustatud huvi või kui Kasutaja on andnud selleks oma nõusoleku.

5.2. Platon OÜ edastab Kasutaja Isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:

6. Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse

6.1. Platon OÜ edastab isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (riigid, mis ei kuulu Euroopa Majanduspiirkonna riikide hulka) ainult juhul, kui Platon OÜ on selleks seadusest tulenev alus, eelkõige, kui adressaatriik pakub Euroopa Komisjoni vastava otsuse kohaselt isikandmetele piisavat kaitset. Juhul, kui adressaatriik ei kuulu piisavat kaitset pakkuvate kolmandate riikide hulka, edastab Platon OÜ sinna Isikuandmeid ainult asjakohase kaitsemeetme kohaldamise korral, nagu nõuab kohalduvad Euroopa Liidu ning Eesti õigusaktid.

7. Isikuandmete säilitamine

7.1. Platon OÜ säilitab Kasutaja Isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, Platon OÜ õiguste kaitsmiseks või kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud.

7.2. Sõltuvalt isikuandmete liigist, säilitab Platon OÜ Isikuandmeid järgmiselt:

8. Turvalisus

8.1. Platon OÜ võtab vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed Kasutaja Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

8.2. Veebilehel konto loonud Kasutaja kohustub hoidma Veebilehele sisenemiseks vajalikku kasutajatunnust ja parooli salajas ning sellisel viisil, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a. juhul, kui ta on volitanud kolmandat isikut kasutama tema kasutajatunnust ja parooli Teenuste kasutamiseks.

8.3. Veebilehel konto loonud Kasutaja peab koheselt Platon OÜ teavitama, kui tema kasutajatunnus või parool on kadunud või sattunud kolmandate isikute valdusesse, et Platon OÜ saaks võtta tarvitusele vastavad meetmed Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

8.4. Platon OÜ ei vastuta selliste turvalisusnõuete rikkumiste eest, mis on tingitud Kasutaja enda tegevusest.

9. Kasutaja õigused ja kohustused

9.1. Asjakohaste õigusaktidega (eelkõige GDPR-iga) reguleeritud ulatuses on Kasutajal õigus teostada Platon OÜ poolt Töödeldavate Isikuandmete suhtes järgnevaid õigusi:

9.2. Oma õiguste teostamiseks peab Kasutaja kontakteeruma Platon OÜ Põhimõtete punktis 12 toodud kontaktandmetel. Veebilehel konto loonud Kasutaja saab teatud õigusi teostada ka oma kasutajakonto kaudu.

9.3. Platon OÜ on õigus nõuda Kasutaja isiku tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist.

9.4. Platon OÜ vastab Kasutaja taotlusele 1 kuu jooksul ning teavitab Kasutajat, kas ja milliseid meetmeid on Platon OÜ Kasutaja taotluse lahendamiseks rakendanud. Kui taotlus on keeruline või mahukas, võib Platon OÜ vastamise tähtaega 2 kuu võrra pikendada. Kui Platon OÜ ei võta meetmeid vastavalt Kasutaja taotlusele, teatab ta Kasutajale meetmete võtmata jätmise põhjused ning selgitab võimalust esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitsmiseks kohtusse.

9.5. Kui Kasutaja taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu, võib Platon OÜ kas:

9.6. Kasutaja võib nõuda Isikuandmete kustutamist ainult siis, kui esineb üks järgnevatest alustest:

9.7. Kui Kasutaja nõuab Isikuandmete kustutamist, peab ta oma vastavas taotluses põhjendama, millise Põhimõtete punktis 9.6 nimetatud alusel ta seda nõuab. Platon OÜ ei ole kohustatud Isikuandmeid kustutama, kui selleks puudub alus või kui Isikuandmete Töötlemine on vajalik järgmistel põhjustel:

9.8. Kui Kasutaja Isikuandmete Töötlemine põhineb Kasutaja nõusolekul, on Kasutajal õigus Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud Töötlemise seaduslikkust.

9.9. Kui Kasutaja Isikuandmetega seoses peaks toimuma rikkumine ning see kujutab Platon OÜ hinnangul endast tõenäoliselt suurt ohtu Kasutaja õigustele ja vabadustele, teavitab Platon OÜ sellest Kasutajat põhjendamatu viivituseta Kasutaja poolt Platon OÜ esitatud kontaktandmetel või kui see ei ole võimalik, siis avalikult.

9.10. Eesmärgiga hoida Kasutaja Isikuandmeid ajakohastena, on Kasutajal kohustus teavitada Platon OÜ oma Isikuandmete muutumisest.

9.11. Juhul, kui Kasutaja õigusi on rikutud, on Kasutajal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

10. Profileerimine turunduslikel eesmärkidel

10.1. Platon OÜ teostab Kasutajate suhtes profileerimist turunduslikel eesmärkidel kasutajate veebilehitsejatesse Platon OÜ või mõne kolmanda isiku poolt paigaldatud tekstifailide ehk küpsiste (ingl.k. cookies) abil. Profileerimine on andmetöötlus, mille eesmärgiks on teha ennustusi Kasutaja demograafiliste tunnuste (sugu, vanus) ja huvide kohta ning sellest lähtuvalt kuvada Kasutajale reklaame ja pakkumusi, mis Platon OÜ arvates Kasutajat huvitada võiks.

10.2. Turunduslikul eesmärgil profileerimise tulemusel ei tehta Kasutaja suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

10.3. Eesti Meedia Kontsern kasutab turunduslikul eesmärgil profileerimist õigustatud huvi alusel. Kasutaja võib igal ajal esitada Platon OÜ turunduslikel eesmärkidel profileerimise kohta vastuväiteid või keelata oma veebilehitsejasse küpsiste salvestamise, seadistades oma veebilehitseja vastavalt. Täpsema informatsiooni saamiseks Platon OÜ poolt kasutatavate küpsiste kohta, sh kuidas seadistada oma veebilehitseja küpsiseid eirama, vaadake Platon OÜ küpsiste kasutamise tingimusi.

10.4. Platon OÜ ei kasuta profileerimiseks isikuandmeid, mida Veebilehel konto loonud Kasutaja on Platon OÜ edastanud konto loomise või Lepingu sõlmimise eesmärgil.

11. Põhimõtete muutmine

11.1. Platon OÜ võib tekkida vajadus käesolevaid Põhimõtteid muuta tulenevalt muudatustest õigusaktides, Platon OÜ isikuandmete töötlemise protsessides või järelevalveasutuste või kohtute poolt antud juhistest. Sel juhul teavitab Platon OÜ Kasutajat enne vastavate muudatuste rakendumist ette mõistliku aja võrra.